Regulamin NetBox -  © netBox sitemap
home
NetBox.net.pl  |  Oferta  |  Strony mobilne  |  Strony na netboxach  |  Praca / współpraca  |  Regulamin NetBox  |  Zamów NetBox  |  Wizytówki  |  Kontakt
 
 

Regulamin NetBox

Regulamin korzystania z pakietów NetBox

§1 Definicje, postanowienia ogólne.

1. DEFINICJE.

Usługodawca - firma Basco, 92-754 Łódź, ul. Viewegera 27, NIP: 727-17-64-090, Oddział Reklamy: 90-644 Łódź, ul. Żeligowskiego 39, tel. 42 632 78 89

Klient - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

Administrator serwisu opartego o NetBox - Klient, który nabył od Usługodawcy prawo do obsługi i użytkowania pakietu NetBox opłacając roczny abonament za pakiet, w pełni odpowiedzialny za treści umieszczane za pomocą pakietu NetBox w internecie oraz zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

Pakiet NetBox – system narzędzi internetowych do założenia, utrzymywania, zarządzania
i aktualizowania stron internetowych oraz skrzynki poczty elektronicznej.

Opłata abonamentowa - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi i dostęp do pakietu NetBox świadczone w pewnym okresie czasu.


2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

a) Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z pakietów NetBox – produktu Usługodawcy.
b) Korzystanie z pakietu NetBox lub/i dokonanie zapłaty za Usługę (roczny abonament na użytkowanie pakietu) jest równoważne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
c) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie i obowiązuje od momentu uruchomienia pakietu NetBox przez Usługodawcę.

§2 PRAWA WŁASNOŚCI, PRAWA AUTORSKIE

a) Jedynym właścicielem Pakietu NetBox jest Usługodawca i do niego należą wszystkie prawa autorskie. Nie dotyczy to treści i plików graficznych oraz innych plików umieszczanych przez Klienta za pomocą pakietu NetBox w internecie.
b) Usługodawca udziela Klientowi wyłącznie prawa do użytkowania Pakietu NetBox.
c) Prawa autorskie do pakietu NetBox jako narzędzia ma wyłącznie Usługodawca - nie tylko w wersji podstawowej, ale także w sytuacji, kiedy Klient zamawia u Usługodawcy dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Są one integralną częścią pakietu NetBox i nie mogą być wykorzystane przez Klienta w żadnej innej aplikacji.
Wszelkie rozwiązania programistyczne udostępnione Klientowi i działające na Pakiecie NetBox są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie praw autorskich.
d) Wygląd graficzny stron opartych na Pakiecie NetBox jest własnością Usługodawcy. Klient morze jedynie korzystać z tego wyglądu w celu prezentacji danych w internecie.
e) Klient jest właścicielem graficznego projektu indywidualnego, jeśli taki zamówił u Usługodawcy i ma prawo wykorzystywać go wyłącznie w pakiecie NetBox. Zakupienie projektu nie pozwala Klientowi na wykorzystywanie go w żadnych innych publikacjach poza pakietem NetBox, chyba że zostało to wyraźnie opisane w oddzielnej, podpisanej przez obie strony umowie.
f) Domena strony internetowej jest własnością Klienta. Na czas trwania usługi Klient przekierowuje domenę na serwer wskazany przez Usługodawcę.

§3 Zamówienia, umowa, ochrona danych osobowych.

1. ZAMÓWIENIA.

a) Zamówienie na użytkowanie przez Klienta pakietu NetBox odbywa się przez wysyłane przez Klienta formularza ze strony internetowej (www.netbox.net.pl), poprzez podpisanie zlecenia lub w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.
b) Aktywacja zamówionych pakietów NetBox następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy dokonanej wpłaty przez Klienta.
c) Klient, aktywując Usługę, oświadcza, że nazwa, którą wybrał nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę jakiejkolwiek szkody, wynikającej z używania przez Klienta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się tę szkodę naprawić w pełnej wysokości.
d) Klient oświadcza, że wszystkie dane, które podał podczas zamawiania pakietu NetBox są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Wpisanie nieprawdziwych danych jest naruszeniem Regulaminu i upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia Usługi.
e) Nieopłacone przez Klienta zamówione pakiety NetBox zostają automatycznie po 7 dniach anulowane przez Usługodawcę.
f) Klient otrzyma od Usługodawcy informację dotyczącą możliwości przedłużenia ważności Usługi o kolejny okres abonamentowy wraz ze szczegółami dotyczącymi płatności, na ades e-mail podany w zamówieniu.
g) W przypadku nieopłacenia przez Klienta Usługi za kolejny okres abonamentowy, Usługa zostanie automatycznie zablokowana z dniem wygaśnięcia okresu abonamentowego oraz po 30 dniach usunięta.2. DOKUMENTY KSIĘGOWE, ABONAMENT.

a) Usługodawca wystawia Klientowi fakturę VAT na roczny abonament na korzystanie z pakietu NetBox.
b) Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od wszelkich zmian stawek, tzn. że zmiany cen na stronach Serwisu Usługodawcy nie dotyczą Klienta do końca jego okresu abonamentowego, chyba że Klient zamoi dodatkowe funkcjonalności rozliczane według indywidualnych ustaleń i niezależnie od abonamentu.
c) Kwota abonamentowa nie jest podzielna, tzn. że nie można wnieść opłaty na okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej Usługi.
d) Kwota abonamentowa jest jedynie kosztem użytkowania pakietu NetBox na serwerze Usługodawcy. Nie zawiera więc kosztów dostępu Klienta do sieci Internet ani też żadnych innych kosztów wymaganych do umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę a w szczególności: zakupu sprzętu i oprogramowania. Opłata nie zawiera kosztów rejestracji i utrzymania własnej domeny u operatora domen.
e) Rezygnacja z Usługi przed upływem okresu ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej, niewykorzystanej części abonamentu.

3. PRYWATNOŚĆ.

a) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przy zakładaniu konta i wymaganych do zrealizowania zamawianej usługi oraz ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 z 1997 r.).
b) Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu, Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy oraz adresu internetowego Klienta na liście referencyjnej na stronach Serwisu Usługodawcy.
c) Klient oświadcza, iż jest poinformowany o prawie wglądu w swoje dane i możliwości ich poprawy związanej z ochroną danych osobowych.
d) Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

4. ZMIANY W UMOWIE I JEJ ROZWIĄZANIE.

a) Regulamin jest integralną częścią łączącą strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 1b, §2 Regulaminu.
b) Dokonanie wpłaty za kolejny okres abonamentu oznacza akceptację przez Klienta aktualnego Regulaminu.
c) Klient ma prawo odstąpienia od Umowy na korzystanie z Usług Usługodawcy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
d) Umowa wygasa z dniem zakończenia okresu abonamentowego.
e) Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy i niezwłocznego zaprzestania świadczenia usług danemu Klientowi bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie zostały wykorzystane, w przypadku, jeżeli:
- Klient w sposób rażący złamie postanowienia niniejszego regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa,
- Klient będzie używał serwera niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- Klient będzie działać na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.

§4 Świadczenie usług, odpowiedzialność, reklamacje.

1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGODAWCY.

a) Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług w pełnym zakresie z należytą starannością.
b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
c) Serwery Usługodawcy są dostępne dla użytkowników przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwerów, związanych z obsługą i konserwacją systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie serwera, oprogramowania, łączy itp.).
d) W przypadku braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego dłużej niż 24 godziny, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Usługodawcy o 14 dni za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy.
e) W przypadku zaistnienia konieczności okresowego odłączenia dostępu do pewnej części Usługi, Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługą Usługodawcy lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.


2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY.

a) Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen.
c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,
- utratę danych dostępowych przez Klienta lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę,
- zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie delegacji domeny wskutek nieopłacenia przez Klienta Usługi.
d) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku:
- podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy aktywacji Usług,
- nieprawidłowego użytkowania Usług,
- braku ciągłości świadczenia Usług niezawinione przez Usługodawcy,
- wykorzystania udostępnionych Klientowi danych dostępowych do Usługi przez osoby nieuprawnione.
- nagłego przerwania połączenia,
- nieotrzymania poczty elektronicznej.
e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach Klientów.
f) Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Usługodawca na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
g) Klient może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA.

a) Klient, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzonej działalności, jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
b) Klient może udostępniać usługi na swoim koncie oraz wykorzystywać je do celów zarobkowych w ramach wykupionej opcji konta oraz obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
c) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte w swoim pakiecie NetBox. Dotyczy to treści i wszelkich plików jakie umieścił za pomocą Pakietu NetBox w internecie.
d) Klient jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim koncie.
e) Zabrania się umieszczania w pakietach NetBox Usługodawcy informacji zawierających treści pornograficzne oraz warezowej (zawierające nielegalne oprogramowanie) oraz treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Zabrania się również umieszczania treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.
f) Zabrania się umieszczania serwisów internetowych, których elementy (np. skrypty, pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę.
g) Usługodawca ma prawo żądać od Klienta odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie w wyniku nieprawidłowego użytkowania serwera przez Klienta.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

a) Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres: Basco: 90-644 Łódź, ul. Żeligowskiego 39 i określać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Usługodawcy,
- rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
b) Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej doręczenia, po czym zobowiązuje się do przesłania Klientowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

§5 Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu Usługodawcy i od tego momentu ma zastosowanie do zawieranych z Usługodawcą Umów.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
3. Podstawą wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy jest Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.1999r. Poz. 1245 Dz. U. Nr 109/99.

 Basco: tel. +48 533 811 811, 608 605 994, netbox@netbox.net.pl
netBOX - Strony internetowe